Tietosuoja

Tällä sivulla on kuvattu, miten Oili Jalonen Oy käsittelee rekistereissään olevien henkilöiden henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Oili Jalonen Oy, Jalosenkuja 6, 20460 Turku
Y-tunnus: 0771383-9
Sähköposti:  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Oili Jalonen Oy:ssä käsitellään henkilötietoja palvelujen tuottamista ja tuotteiden myyntiä sekä laskutusta varten. Tietoja käsitellään myös asiakaspalautteiden käsittelyyn ja muihin yhteydenottoihin vastaamiseen liittyen. Tietoja voidaan käyttää palvelujen ja tuotteiden markkinointiin, ellei asiakas ole sitä kieltänyt. Rekrytoinnin yhteydessä voimme käsitellä työnhakijoiden tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Toimeksiantojen suorittamisessa ja tuotteiden myynnissä tarvittavien henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus tai sen valmistelu. Laskutuksessa ja kirjanpidossa henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi Oili Jalonen Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen.

Asiakaspalautteeseen ja muihin yhteydenottoihin vastaamisen ja markkinoinnin yhteydessä henkilötietojen käsittely perustuu Oili Jalonen Oy:n oikeutettuun etuun harjoittaa ja kehittää liiketoimintaansa siltä osin, kun käsittely ei ole tarpeen sopimuksen toimeenpanemiseksi tai valmistelemiseksi.

Avoimeen työtehtävään lähetettyjä työhakemuksia käsittelemme mahdollisen työsopimuksen valmistelemiseksi. Oili Jalonen Oy:lle avoimen työhakemuksen lähettäneen henkilön tietoja käsitellään hänen suostumuksensa perusteella.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Tiedot asemasta yrityksessä
 • Toimeksiannon kohteena olevan ajoneuvon tiedot, valokuvat ajoneuvosta ja tiedot toimeksiannosta
 • Vakuutus- ja laskutustiedot
 • Meille lähetetyt viestit, kuten palautteet ja chat-palvelun viestit
 • Työnhakua varten toimitetut tiedot
 • Päätelaitteen sijainti
 • Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä

Saamme käsittelemiämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn käyttämiltä yrityksiltä tai organisaatioilta, kuten vakuutusyhtiöltä, ajoneuvon omistavalta rahoitusyhtiöltä tai autoliikkeeltä. Tarvittaessa haemme tietoja julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, puhelintiedustelupalveluista tai Trafin ajoneuvorekistereistä.

Verkkolomakkeissa tai sopimuksissa pakolliseksi merkityt tiedot ovat edellytys sopimuksen tekemiselle. Toimeksiannon hoitaminen saattaa vaatia myös lisätietojen antamista.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät Oili Jalonen Oy:n työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä, kuten asiakaspalveluhenkilöstö, toimeksiannon hoidettavakseen ottanut Oili Jalonen Oy:n työntekijä, hallinto- ja myyntihenkilöstö. Luovutamme tai siirrämme henkilötietoja käsittelyn tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kumppaneillemme.

Kumppaneitamme ovat:

 • Kuljetuspalvelun tuottamisessa käytettävä alihankkija, joka ottaa toimeksiannon hoidettavakseen
 • Autokorjaamot
 • Autovahinkokeskus
 • Vakuutusyhtiöt
 • Sijaisautopalvelun toimittajat, jos rekisteröity tarvitsee sijaisautoa
 • Muut palvelutoimittajat jotka liittyvät toimeksiannon hoitamiseen
 • Analytiikka- ja markkinointikumppanit, kuten Google ja Facebook
 • Verkkopalveluntarjoajat
 • Kirjanpito- ja laskutusjärjestelmien toimittajat sekä tilintarkastajat
 • Perintä- ja muistutuspalvelukumppanimme
 • Muut Oili Jalonen Oy:n käyttämät henkilötietojen käsittelijät
 • Viranomaiset lainsäädännön edellyttämissä määrissä

Henkilötietojen vastaanottajiin kohdistuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet rekisteröityjen oikeuksien käytön tukemisesta sekä käsittelyn turvallisuudesta varmistamisesta.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle kolmansiin maihin, ellei sitä ole erikseen vaadittua toimeksiannon hoitamisen johdosta. Mikäli tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle kolmansiin maihin jonkun muun syyn johdosta, Oili Jalonen Oy:n tulee huolehtia, että tietojen käsittelyssä noudetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.

Tietojen säilytysajat

 • Säilytämme toimeksiannon tai myyntitapahtuman hoitamisessa käsiteltyjä tietoja korkeintaan kolmen vuoden ajan.
 • Säilytämme tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.
 • Laskutustietoja ja muuta kirjanpitoaineistoa säilytämme kirjanpitolain edellyttämän ajan.
 • Työnhakemuksia ja työnhakutietoja säilytämme 12 kuukautta haun päättymisestä.
 • Tiedottamisessa säilytämme tietoja tiedotustoiminnan harjoittamisen ajan.
 • Markkinoinnissa ja myyntityössä käyttämiämme yritysten ja organisaatioiden tietoja säilytetään myynnin ja yhteistyön mahdollistamisen kannalta tarvittava aika, kuitenkin korkeintaan viisi vuotta viimeisimmästä yhteydenotosta.

Muissa tapauksissa säilytämme henkilötietoja yhden vuoden.

Käsittelyn turvallisuus

Oili Jalonen Oy käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Verkkopalveluissa käytettävät tietoliikenneyhteydet ovat salattuja. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät edellyttävät käyttäjän tunnistamista tai fyysistä pääsyä käsittelyjärjestelmään.

Henkilötietoja sisältävä fyysinen aineisto hävitetään asianmukaisesti esimerkiksi tietosuoja-astiaa käyttäen eikä henkilötietoja sisältäviä dokumentteja pidetä muiden asiakkaiden näkyvillä.

Henkilötietojen käsittely on rajattu niille henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Oili Jalonen Oy:n henkilöstö on ohjeistettu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä käytettäessä Oili Jalonen Oy:n ja henkilötietojen käsittelijän kanssa on laadittu henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, joka velvoittaa ulkoisia käsittelijöitä huolehtimaan oman käsittelynsä turvallisuudesta.

Rekisteröidyn oikeudet
Mikäli haluat lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, niiden oikaisua, tietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista, voit esittää pyynnön henkilökohtaisesti Oili Jalonen Oy:n toimipisteissä osoitteissa: Jalosenkuja 6, 20460 Turku tai Rieskalähteentie 71, 20300 Turku tai toimittamalla meille allekirjoitetun pyynnön postitse osoitteeseen: Jalosenkuja 6, 20460 Turku. Tietoturvasyistä emme toimita tietoja henkilötietojen käsittelystä puhelimitse tai sähköpostitse tehtyjen pyyntöjen perusteella. Alla on kuvattu tarkemmin rekisterissämme olevien henkilöiden oikeudet.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, oikeus pyytää pääsy tietoihinsa sekä oikeus saada tämän tietosuojaselosteen mukaiset tiedot henkilötietojensa käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus vaatia epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojensa oikaisua. Lisäksi hänellä on käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada henkilötiedot poistetuksi, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksissa, joita varten niitä on käsitelty
 • Henkilö peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen eikä käsittelylle ole muuta perustetta
 • Henkilö vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella eikä käsittelylle ole perusteltua syytä
 • Henkilö vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointiintarkoitukseen
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus rajoittaa käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

 • Henkilö kiistää tietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen varmistamisen ajaksi
 • Henkilön tietojen käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista ja vaatii käytön rajoittamista
 • Oili Jalonen Oy ei enää tarvitse henkilötietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen tueksi
 • Henkilö on vastustanut käsittelyä oikeutetun edun perusteella, jolloin käsittelyä rajoitetaan etujen arvioinnin ajaksi

Vastustamisoikeus

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus kieltää suoramarkkinointia, milloin tahansa, eli vastustaa käsittelyä, jos hänen henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointia varten.

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus vastustaa myös tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, jos käsittelyä tehdään oikeutetun edun perusteella. Henkilötietojen käsittelyä voidaan jatkaa ainoastaan, jos on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada sähköisessä muodossa häntä koskevat henkilötiedot,

 • jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
 • joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja
 • jos käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos käsittelyn perusteena on henkilöltä saatu suostumus, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Mikäli suostumuksen peruuttamiseksi ei ole esitetty muuta tapaa, toimita ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta sähköpostitse   oilijalonen@oilijalonen.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Oili Jalonen Oy, Jalosenkuja 6, 20460 Turku

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta. Kantelu tulee tehdä EU:n siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilöllä on vakituinen asuin- tai työpaikka tai, jossa väitetty rikkomus on tapahtunut.